Du er her:

Velkommen som foresatt på videregående

Klikk for stort bildeAnita Merete Sletbakk talte for VG1-elevene på Solhaugen under skolestarten 2020 John Omland Informasjon til foresatte for VG1-elever høsten 2020

Skoleåret er godt igang, og det kalles inn til foreldremøter på skolens tre studiesteder. Lærerne våre har brukt en del tid på å bli kjent med elevene og lagt til rette for at de skal bli kjent med hverandre. Som foresatt er det også greit at du blir kjent med hvordan vi jobber i videregående skole.

Det første som er lurt å være klar over er at vi for deg som foresatt på Narvik vgs har laget en egen meny-knapp på toppen av siden kalt "For foresatte" hvor du finner svaret på en god del av de oftest stilte spørsmålene fra hjemmet til elevene våre.

Smittevern
Dette skoleåret vil skolehverdagen bli preget av at det pågår en pandemi. Skolen følger retningslinjer fra sentrale myndigheter (Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet) og fra lokale myndigheter (Narvik kommune). Vi har utarbeidet retningslinjer for renhold og smittevern som gjelder alle ansatte og alle elever på skolen.

Vi må alle ta smittevern på alvor, hver dag. Det betyr at vi alle må følge 3 enkle regler:
- Vaske hender
- Holde avstand
- Være hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon

Skolen har forsterket renhold, tilgjengelig håndsprit ved innganger og i fellesarealer, vi har iverksatt tiltak for å redusere kontakt mellom klasser og avdelinger, og vi driver skolen så normalt som mulig så lenge vi befinner oss på gult nivå i trafikklysmodellen for smittevern. Dersom situasjonen skulle forverres, og vi skulle havne på rødt nivå, så vil vi iverksette ytterligere tiltak som kan innebære at elevene vil få sin opplæring delvis på skolen, og delvis på andre måter.

Samarbeid mellom skole og hjem
I forskrift til opplæringsloven, §20-4, står foreldresamarbeid beskrevet.

Skolen skal holde kontakt med foreldrene fram til eleven fyller 18 år. Skolen skal avholde foreldremøte for å informere foreldrene om skolen, om innholdet i opplæringen, om samarbeid med hjemmet, rutiner og annen relevant informasjon.

Foreldre til elever under 18 år har i løpet av første halvår rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan det går både faglig og sosialt. Eleven har rett til å delta på denne samtalen.

Foreldre til elever som ikke er myndig skal få muntlig eller skriftlig:
- Varsling om elevens fravær.
- Varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel, eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel.
- Informasjon om eleven og foreldrenes rettigheter etter opplæringsloven og forskriften.
- Annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt taushetsplikt etter annen lovgivning.

Informasjonsflyt
Skolen inviterer til foreldremøter på vg1, og på vg2. Informasjon om foreldremøtene distribueres ved å bruke de informasjonskanalene som er beskrevet nedenfor, i tillegg til at vi informerer elevene, og ber dem si fra hjemme.

I løpet av november måned skal alle foreldre ha fått invitasjon til foreldresamtale med kontaktlærer. Dersom det er ønske om en samtale på et annet tidspunkt, så er det bare å ta kontakt med kontaktlærer eller andre av oss som jobber i skolen.

Skolen legger ut relevant felles informasjon her på skolens nettside.

Informasjon om den enkelte elev legges fortløpende inn i vårt digitale verktøy iSkole: iskole.nfk.no Her vil det ligge informasjon om fravær, tilbakemeldinger på større faglige arbeid, og eventuelle varselbrev fra skolen dersom det er fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag eller fare for nedsatt karakter i orden eller atferd. Foreldre får egen pålogging til iSkole.

I det daglige arbeidet bruker skolen det digitale verktøyet Its learning, der forskjellige typer fagstoff og arbeidsoppgaver kan legges ut, og elevene kan levere sine besvarelser og ha en viss kommunikasjon med sine lærere.  

Det er også mulighet for elever og lærere å ha samtaler og møter digitalt ved å bruke Skype for Business.

Dersom skolen har behov for å gi en rask beskjed til elever og/ eller foreldre, så bruker vi det digitale verktøyet Transponder, som gir oss mulighet til å sende SMS direkte til hver enkelt.

For at skolen skal nå ut til dere alle, så er det viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til hver enkelt av dere, i tillegg til at vi trenger en bekreftelse på at dere vil motta informasjonen digitalt.

Fraværsregler

I §3-3 i forskrift til opplæringsloven står det i siste ledd:

Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at lærar og instruktør ikkje har tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.

En nærmere beskrivelse av fraværsgrensen som ble innført i videregående skole i 2016, er beskrevet i Udir-3-2016.
- Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
- Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
- Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
- Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
- Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
- Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Normalt er kravet til dokumentasjon at fravær av helsemessige årsaker må dokumenteres av lege. På grunn av korona-situasjonen er kravet til dokumentasjon endret, foreløpig for perioden fra 24. august til 31. oktober. Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. Krav til dokumentasjon av fraværet er egenmelding fra elever over 18 år, og bekreftelse fra foreldre for elever under 18 år.

Det er utarbeidet midlertidige retningslinjer gjelder for føring av fravær: Midlertidig fastsatte fraværsregler høsten 2020 (PDF, 71 kB).

Det er likevel viktig å være klar over at uavhengig av om fravær er dokumentert eller ikke og om det føres på Vitnemål og Kompetansebevis eller ikke, så må eleven sørge for å være vurderbar i alle sine fag, altså delta i opplæringen slik at læreren kan vurdere elevens helhetlige kompetanse.