NAV i videregående

NAV i videregående har som mål å forebygge frafall i videregående skole og bidra til varig integrering i arbeidslivet. Det prøves derfor ut en modell for tverrsektorielt samarbeid og bedre samarbeid mellom NAV og videregående skole.

Målgruppe:
Elever som står i fare for å falle ut av videregående opplæring, og som etter en NAV-faglig vurdering har behov for, og fyller vilkår for NAVs tjenester og tiltak. Ungdom som møter opp på NAV kontoret uten å fullføre videregående opplæring. Målet er å bistå ungdommene til å fullføre videregående opplæring ved å tilby individuelt tilpasset videregående opplæring og eller oppfølging fra Oppfølgingstjenesten i kombinasjon med tjenester og eller tiltak fra NAV

Organisering og ansvar:
NAV-veiledere skal ha arbeidsted ved den videregående skole 3-4 dager i uka. De resterende dagene skal NAV-veilederne arbeide som en del av ungdomsteamet ved NAV-kontoret. NAV-veilederne skal inngå i skolens «Team for elevtjenester». NAV-veilederne skal yte aktuelle tjenester og tiltak direkte til eleven/ungdommen. Målet er at eleven/ungdommen skal få oppfølging der de er, og unngå å dra på NAV-kontoret for ytterlige oppfølging.

NAV-leder har:
- Personal og fagansvar for NAV-veileder
- Ansvar for tjenester og tiltak NAV-veileder yter
- Ansvar for at NAV-veileder organiseres inn i ungdomsteamet på NAV-kontoret på en hensiktsmessig måte, og at kunnskapen NAV-veileder får om videregående opplæring tilflyter ungdomsteamet og NAV-kontoret som helhet
- Ansvar for at det etableres et hensiktsmessig samarbeid med andre tjenester, herunder barnevern, helse- og omsorgstjenester, utekontakt og foresatte
- Ansvar for at NAV-veileder med arbeidssted i den videregående skolen har tilgang på alle NAVs saksbehandlingssystemer på bærbar eller fast PC, slik at journalføring og vedtaksskriving gjøres korrekt og i riktig saksbehandlingssystem
- Ansvar for at NAV- veiledere som jobber ved skolen har lik fullmakt og mandat uavhengig hvilket NAV-kontor de tilhører

Rektor har ansvar for:
- Å sikre at NAV- veileder er godt organisatorisk innplassert i team for elevtjenesten og i skolen for øvrig
- Å sikre at NAV-veileder kommer i kontakt med elever i målgruppen, og at den ressursen NAV-veileder representerer utnyttes hensiktsmessig og målrettet
- At det etableres et hensiktsmessig samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT, OT, fagopplæring og andre skolerelaterte tjenester. Samarbeidet skal sikre at elevene/ungdommen skal få tilrettelagt helhetlig oppfølging