PPT

Pedagogisk-psykologisk tjenesten for Ofoten (PPT-Ofoten) skal sørge for at ungdom i videregående opplæring får et tilbud om rådgivning i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter.

PPT-Ofoten ser at det er en sterk sammenheng mellom kvaliteten på tilpasset opplæring og behov for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp. PPT-Ofoten har fokus på et godt læringsmiljø og dets betydning for læring og utvikling.

PPT-Ofoten utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven bl.a. i forhold til  
- Rett til prioritert inntak 
- Rett til spesialundervisning 
- Rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen 
- Rett til utvidet opplæringstid 

PPT arbeider sammen med skolen om kompetanseheving og organisasjonsutvikling. I dette arbeidet har vi fokus på kartlegging, klasseledelse, relasjoner mellom lærer – elev, og mellom elevene, samt praktisk tilrettelegging for ulike behov. PPT inngår som en del av det spesialpedagogiske teamet ved skolen. 

PPT er tilstede på de tre studiestedene to dager i uka; på tirsdag og torsdag på Solhaugen og Oscarsborg, og på tirsdager og onsdager på Frydenlund.
 

Henvisning PPT 
Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for elevens utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning. Ved behov for kartlegging/utredning må henvisningsskjema og pedagogisk rapport være fylt ut og underskrevet. PPT har taushetsplikt
 

Samarbeidsparter 
PPT-Ofoten samarbeider ved behov med en rekke instanser som for eksempel Oppfølgingstjenesten, Opplæringskontorene, helsesøster, habiliteringstjenesten, BUP, NAV og Statped. Samarbeid med andre er alltid basert på samtykke fra elevene.