Klager på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som føres på dokumentasjonen, dvs. vitnemål og kompetansebevis.

Det vil si:

 • Standpunktkarakterer i fag 
 • Ikke vurdert (IV) standpunkt 
 • Nedsatt standpunktkarakter i orden og/eller atferd (NG, LG)
 • Karakter på skriftlig eksamen 
 • Formelle feil gjort ved muntlig, muntlig

 

Standpunkt
Du har rett til å be om en begrunnelse på standpunkt, ikke vurdert og karakter i orden
eller atferd før du klager.

Eksamen
Du har ikke rett på begrunnelse for skriftlig eksamen, men du kan be skolen om å få en
kopi av besvarelsen som du kan få se på, før du klager. Det anbefales sterkt at du
rådfører deg med en faglærer før du klager på en skriftlig eksamenskarakter.

Hvem kan klage?
Alle elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater, privatister og
praksiskandidater, eller den som har fått skriftlig fullmakt til dette, har klagerett.
Foreldre/foresatte til ovenstående som er umyndige, har selvstendig klagerett. Det betyr
at de kan klage selv om du ikke er enig i det.

Hvordan klager du?
Du skal ha fått informasjon fra skolen om rett til å klage, klagefrist og hva klagen skal
inneholde.

Klagen :

 • Være skriftlig
 • Signert av elev og/eller foreldre/foresatte
 • Gå tydelig fram hva det klages på
 • Bør og inneholde annen relevant informasjon og begrunnelse for klagen

Klagen leveres skolen som sender den videre til riktig saksbehandler.

Når er klagefristen?
Fristen for å klage på standpunktkarakter og eksamener er 10 dager. Fristen går fra
den dagen du eller dine foreldre/foresatte har fått karakteren (eller burde ha gjort dere
kjent med den – dato for offentliggjøring på iSkole). Ber du/dere om begrunnelse for
karakteren, blir klagefristen avbrutt og begynner å løpe igjen når du/dere får denne.

Hvem behandler klagesaken?
Klagen behandles av ulike klageorgan, alt etter hva det klages på.

Standpunkt
Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter (fag, IV eller nedsatt orden
og/eller atferd), skal skolen sende klagen videre til riktig saksbehandler. Sammen med
klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og
en uttalelse fra rektor. Du som klager skal ha kopi av oversendelsen.

Skriftlig sentralt gitt eksamen
Klage skal behandles av klagenemd utnevnt av Fylkesmannen i et fylke som har ansvar
for sensuren. Skolen er ansvarlig for å sende klagen til riktig Fylkesmann.

Skriftlig lokalt gitt eksamen og sentralt gitt eksamen med lokal sensur
Klage skal behandles av klagenemd i de ulike fag, oppnevnt av Utdanningsavdelingen i
Nordland fylke, eller klagenemd oppnevnt av annen fylkeskommune for fag hvor fylker
samarbeider om sensuren. Klagenemda består av to faglærere. De skal ikke ha sensurert
besvarelsen din tidligere eller være lærere på din egen skole.

Hvor lang tid tar det?

Standpunkt
Klager på standpunkt, orden/atferd og muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen
behandles fortløpende av Utdanningsavdelingen i Nordland fylke så snart skolen har
sendt inn klagen. Du får resultatet av klagebehandlingen på skolen der du leverte klagen,
ikke ved henvendelse til klageinstansen.

Sentralt gitt eksamen
Etter våreksamen holdes det en hurtig klagesensur for sentralt gitt eksamen. Da må
du klage raskt, og resultatet kommer ca. 10. juli (spør på skolen om frist for å rekke
dette). Klager som ikke rekker denne hurtigbehandlingen, kommer tilbake på høsten, på
dato som settes av Utdanningsdirektoratet.

Lokalt gitt eksamen
Lokalt gitt eksamen har samme dato for klagesensur som sentralt gitt eksamen.
Klager på eksamenskarakterer fra høsteksamen vil være klar i begynnelsen av mars.

Hva kan resultatet av klagen bli?

Standpunkt
Når det gjelder standpunkt, ikke vurdert standpunkt eller karakter i orden og/eller atferd,
kan klageorganet bare ta stilling til om reglene for karaktersetting er fulgt. Dette kan
være om du har fått underveisvurdering og hjelp til å nå målene dine, om du har fått
varsel om ikke vurdert eller nedsatt orden og/eller atferd og så videre.
Klageinstansen kan komme til ulike resultat. Innholdet i de ulike resultatene er som
følger:

 • Ikke medhold: når klageinstansen mener vedtaket som er truffet er "riktig"
 • Oppheve: når klageinstansen mener det er feil ved saksbehandlingen eller liknende og sender saken tilbake til skolen som har truffet vedtaket for å behandle saken på nytt

I tillegg kan klageinstansen avvise klagen dersom vilkårene for klage ikke er tilstede. Da
skal det treffes et avvisningsvedtak.

Når klageinstansen opphever enkeltvedtaket og sender saken tilbake til skolen for ny
behandling kan skolen bestemme at:

 • Karakteren blir stående
 • Karakteren går opp
 • Karakteren går ned

Avgjørelsen skal begrunnes. Den er endelig, og kan ikke klages på nytt. Du må altså

være klar over at medhold i klagen ikke nødvendigvis betyr at du får en bedre karakter.

Sentralt gitt eksamen
For skriftlig eksamen skal klagenemda vurdere om karakteren som ble gitt er rimelig
eller urimelig. Du bør være oppmerksom på at når klagenemda gjør om en karakter, så
blir den som regel satt opp, men i noen tilfeller blir den satt ned! Det kan derfor være
lurt å rådføre seg med en faglærer før man klager for å være sikker på at man ikke går
ned.

Muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen
Dersom klageorganet finner at det har skjedd formelle feil på muntlig, muntlig/praktisk
eller praktisk eksamen og man antar at disse feilene kan ha hatt betydning for
karakteren, annulleres eksamen. Du kan da ta eksamen på nytt, og i så fall skal det
utnevnes en ny sensor. Gjelder det et trekkfag, skal det trekkes på nytt og det er ikke
sikkert at du kommer opp i det samme faget som første gang. Du får melding om ny
eksamen med samme frist som ved ordinær eksamen (48 timer).

Alle regler for klagebehandling finnes i Forskrift til Opplæringslova kapittel 5: "Klage på vurdering". Du finner dette på https://lovdata.no.