Lese/skrivevansker

Som foresatt for en elev med lese/skrivevansker er det noen ting det er greit å vite om for å gjøre skolehverdagen lettere å takle til tross for den ekstra utfordringen. Under følger litt informasjon som det er greit å vite om på forhånd. Det vil i tillegg sendes et lengre skriv med mer detaljert informasjon til de elevene det gjelder.

Mulige tilretteleggingstiltak:

- Mulighet til å svare muntlig på prøver (må avtales med den enkelte faglærer)
- Ekstra tid på prøver.
- Oppgaver opplest, bruk av lydfil, eller mobile opplesningsapper.
- Lydbøker/smartbøker.
- Ulike læringsstrategier.
- Flittig bruk av kalender på mobil, med varsel om innleveringer og prøver.
- CD-ord. LingIt-pakken.

Fritak

Elever med dysleksi på studieforberedende og studiespesialiserende program kan søke om fritak fra vurdering med karakter i sidemål dersom eleven har problemer med å greie begge målformene. Elever som er så sterkt rammet av dysleksi at individuell tilrettelegging og spesialundervisning ikke er tilstrekkelig til å sikre likeverdige opplæringsmuligheter, kan også gis dispensasjon fra vurdering med karakter i fremmedspråk. Ved fritak skal eleven likevel delta i undervisningen, men vurderingen gis uten karakter. For å søke fritak for vurdering med karakter i sidemål eller fremmedspråk, skal det være prøvd ut om tilrettelegging/spesialundervisning gir eleven mulighet til å få en karakter eller ikke i videregående skole.

Digitale bøker/lydbøker

Kontaktlærer vil spørre elever med vansker om det er ønskelig med digitale bøker eller lydbøker, og det vil deretter gå beskjed til skolebiblioteket som ordner resten. Tilgangskoder vil bli sendt på epost-adressen som står registrert på eleven så fort det er klart, og om noe er vanskelig å få til kan eleven henvende seg til bibliotekaren på sitt studiested.

Tilrettelagt eksamen

For å få tilrettelegging på eksamen, så er eleven selv ansvarlig for å søke om dette. Dette gjøres via skolens digitale søknadssenter på hjemmesiden. Søknadsperioden for høsteksamen er 01. september til 15. oktober, og for våreksamen 01. januar til 15. mars. Her er det viktig å være klar over at man søker for hver eksamensperiode, og ikke for alle skoleårene på en gang. Husk å sørge for at det foreligger en sakkyndig vurdering som beskriver elevens vansker og behov, og at skolen har tilgang på denne. 

Det kan søkes om:
- Utvidet tid
- Opplesning av tekst (Brukes av gitt eksamenstid).
- Bruk av digitale hjelpemiddel, eks. bruk av øreklokker til talesyntese.
- Behov for rom med få kandidater (må dokumenteres særskilt).