VGS Narvik - Helse- og oppvekstfag (Vg1)

For deg som ønsker å arbeide med mennesker.

Opplæringen innen helse og oppvekstfag skal gjøre elevene i stand til å medvirke til at samfunnet får dekket kompetansebehovet innenfor oppvekst (blant annet barnehage/SFO) og innenfor helse og sosialtjenestene (blant annet innenfor ambulansetjenesten, sykehjem, sykehus, og hjemmetjenestene).

Klikk for stort bilde

Programfagene er: helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøving. Elevene får blant annet kunnskap om hva som er helsefremmende arbeid, om livsstilssykdommer, om hvordan kroppen er bygd opp og hvordan kommunisere sammen på en god måte.

I tillegg har elevene fagene: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Helse og oppvekstfag skal gjøre elevene skikket til å yte god service og kunne kommunisere med mennesker uansett kulturell tilknytning eller livssituasjon.

Her kan du lese mer om hvilke fag du skal ha første året.

Viktig: Det er viktig å være klar over at elevene må ta høyde for at det ikke er praktisk mulig å kombinere med egen jobb under praksisperioder, slik at det anbefales å avtale med arbeidsgiver å ikke jobbe så lenge klassen er ute i praksis.

Litt om programfagene:

Helsefremmende arbeid
Omhandler sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Det handler om verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Faget gir også kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi er tema som også hører til faget.

Kommunikasjon og samhandling
Omhandler møtet mellom mennesker, uavhengig av språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Elevene skal bli bevisst egen væremåte og egen atferd ovenfor brukerne. Faget handler også om de kravene samfunnet setter til de som skal arbeide innenfor oppvekst, helse og sosialtjenestene med fokus på sosial kompetanse, service og brukermedvirkning.

Yrkesutøving
Omhandler hvordan oppvekst, helse og sosialtjenestene er bygd opp, om de ulike yrkesgruppene, verdien av tverrfaglig samarbeid og god yrkesutøvelse. Norge i et flerkulturelt perspektiv inngår også i programfaget. Faget tar også for seg lovverk og regler i arbeidslivet.

I tillegg har vi faget yrkesfaglig fordypning.
I dette faget kan elevene sette seg inn i ulike yrker innenfor helse og oppvekstfag. Elevene er for eksempel utplassert i barnehager, sykehjem, skolefritidsordning og apotek.

Yrkes- og studiefremtiden etter videregående
Enkelte av elevene som går Helse og oppvekstfag har som mål å gå videre til sykepleier-studiet. Husk og sjekke hvilke krav til karakterer som finnes om dette er et mål.

Kontaktpersoner

May-Britt Harjo
Avdelingsleder helse og oppvekstfag
Kjersti Zell Røssaak
Lektor m/tilleggsutd.
Adjunkt m/tilleggsut
Hege Terese Johnsson
Adjunkt
Margit Hauge Livelten
Pedagog og rådgiver