VGS Narvik - Helsefagarbeider (vg2)

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Klikk for stort bilde

Programfagene er: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Utdanningen er praksisnær og det skal i utdanningen legges til rette for varierte arbeidsoppgaver.

For å få fagbrev må du ha 2 år som lærling etter Vg2.

Her kan du lese mer om helsearbeiderfag og
hvilke fag du skal ha dette året

Litt om programfagene:

Helsefremmende arbeid
Helsefremmende arbeid dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Programfaget dreier seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår.

Kommunikasjon og samhandling
Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår.

Yrkesutøvelse
Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Programfaget handler om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak.

I tillegg har vi faget yrkesfaglig fordypning. I dette faget er elevene utplassert innen helse og sosialtjenesten i kommunene og på sykehus.

Du kan også lese mer om behovet for helsefagarbeider her:

Behovet for helsefagarbeidere

Kontaktpersoner

May-Britt Harjo
Avdelingsleder helse og oppvekstfag
Katrine Schjødt
Adjunkt m/tilleggsut
Inger Dalheim
Adjunkt m/tilleggsut
Margit Hauge Livelten
Pedagog og rådgiver